• Home /
  • Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно Администраторът на лични данни (накр. „Администратор“ или „Дружеството“), който обработва данните Ви:

Наименование: „Драго енд Ко“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: BG 204539627
Седалище и адрес на управление: София, ул. Алабин 54
Адрес за кореспонденция: София, ул. Алабин 54
Телефон: +359 882 123512
E-mail: office@dragoco.bg
Уебсайт: www.dragoandco.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Администраторът осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR). Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1.Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин www.dragoandco.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
• За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
• създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
• сключване и изпълнение на договор от разстояние;
• индивидуализация на страна по договора;
• обработване на финансова информация с оглед установяване на валидно плащане;
• получаване на закупената стока – лично или посредством услугите на куриерска фирма. В случате, когато потребителят избере да получи поръчаните стоки чрез куриерска фирма, потребителят се съгласява Администраторът да прехвърли личните му данни към куриерската фирма, с цел реализиране на доставката.
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
• изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
• принципът „необходимост да се знае“: само ограничен брой представители на Администратора имат достъп до вашите лични данни, като всички те имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните данни;
• за всяка операция, свързана с лични данни, трябва да остава следа, позволяваща да се установи кой, кога и как е обработвал данните;
• личните данни не се прехвърлят към държава или територия извън Европейското икономическо пространство, освен ако тази страна или територия осигурява адекватно ниво на защита на правата и свободите на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:
• Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил.
Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
• Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
• Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
• Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
• Ваши индивидуализиращи данни: Име и фамилия; електронна поща
o Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.
o Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
• Данни за извършване на доставка (данни за контакт: адрес на електронна поща, физически адрес и телефон)

o Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
o Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

• IP адрес

o Цел, за която се събират данните: когато посещавате сайта на Администратора, вашият IP адрес се записва автоматично и се използва само за администриране на ситемата и за статистически цели с оглед оптимизиране на употребата на сайта. В зависимост от обстоятелствата, събирането на IP адреси може да позволи анализ на посещенията на потребителите на сайта Администраторът не комбинира IP адреси с каквато и да е друга информация за посетителите на сайта и не може да отнесе конкретен IP адрес към конкретен индивид. Администраторът не може да идентифицира конкретен посетител на сайта по неговия IP адрес. Вашият IP адрес се регистрира при посещение на сайта на Администратора, но използвания аналитичен софтуер използва тази информация само и единствено да проследи колко посетители има сайта.
• Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер.


o Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
o Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина.
(3)Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Чл. 4. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:
• Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.
(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Чл. 5. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 6. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).
(2) Администраторът обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.
(3) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.
(4) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
(5) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.
Чл. 7. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 8. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 9. (1) Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.
(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.
(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

Чл. 10. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.
(4) След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
(6) В случай на повторяемост или прекомерност на исканията Админстраторът може да откаже да предприеме действия по искането.

Право на коригиране или попълване

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, през опцията „Редакция на профила“.
(2) Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора по имейл, като използвате формата в Приложение № 4 или чрез искане в свободен текст.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 12. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.
(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.
(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване на обработването

Чл. 13. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.
(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.

Право на преносимост

Чл. 14. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:
• да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
• да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
(2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнена формата съгласно Приложение № 3 или искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.
(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас, във формат XML.

Право на получаване на информация

Чл. 15. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 16. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Чл. 17. (1) Вие можете да упражните правата си по чл. 9-16 от настоящата политика за поверителност, като подадете до Администратора чрез писмено заявление или по друг определен от администратора начин.
(2) Заявление може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.
(3) В случай, че подавате заявление в свободен текст, заявлението трябва да съдържа:
1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от Администратора, във връзка с извършваната от него дейност;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
5. по желание на субекта, към искането или жалбата могат да бъдат приложени допълнителни документи.
(4) При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.
(5) Администраторът има задължение да разгледа вашето искане в 2-месечен срок, и ако към него може да бъде приложена която и да е от разпоредбите на Регламента, даващи права на субектите, това да бъде сторено. В случай, че субектът на данни няма право да упражни исканото от него право, в срок от 2 месеца от получаване на искането, Администраторът изпраща до субекта на данни аргументиран отказ.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 17. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 18. В случай че Администраторът ангажира трети страни да оперират с лични данни от свое име, това става с писмен договор. Администраторът избира обработващи на лични данни, които са в състояние да предоставят достатъчно гаранции по отношение мерките за техническата и организационната сигурност. Избраните обработващи действат от името на Администратора и по негови инструкции, като Администраторът посочва писмено необходимите изисквания за сигурност на информацията.

Чл. 19. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
Чл. 20. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Чл. 21. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 22. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Защита на Вашите данни
Чл. 23. Администраторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. Администраторът прави преоценка на мерките регулярно, с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.
Администраторът осигурява физическа и логическа защита на личните данни, както е посочено по-долу.

(i) Физическа защита на личните данни

Администраторът прилага следните мерки за осигуряване на физическа защита на личните данни:
- ограничава физическия достъп до помещенията, в които се съхраняват лични данни (достъпът се осъществява само от упълномощени представители на Администратора в рамките на техните задължения чрез използване на ключалки и други средства за физически достъп);
- прилага политика за „чисто бюро“, по силата на която всички документи, съдържащи лични данни, следва да са прибрани в заключени шкафове;
- съхранява хартиения си архив в специално оборудвани за целта помещения, осигуряващи защитата му в случай на пожар или наводнение;
- обменът на хартиени документи, съдържащи лични данни, с лица извън Администратора, се осъществява само в запечатани пликове и чрез използването на упълномощени представители и доверени подизпълнители и др.
- в определени случаи достъп до личните данни могат да имат: членовете на управителните органи; доставчици на външни услуги, като: IT системи (уебсайт домейн, хостинг, софтуерен програмист); счетоводни услуги и пр. Всички трети страни, които действат в качеството на обработващи личните данни, държат и използват лични данни от името на Администратора само с цел да доставят на Администратора своите услуги;

(ii) Персонална защита

Преди заемане на съответната длъжност при Администратора, лицата, които осъществяват защита и обработване на данни:
- Поемат задължение за неразпространение на личните данни, до които имат достъп;
- Се запознават с нормативната база, вътрешните правила и политики на Администратора за защита на личните данни;
- Са инструктирани за опасностите от нарушаване сигурността на личните данни, които се обработват от Администратора;
- Се задължават да не споделят критична информация (идентификатори, пароли за достъп и др.п.) помежду си и с всякакви други неоторизирани за целта лица.
- Преминават обучение за реакция при събития, застрашаващи сигурността на личните данни.

(iii) Логическа защита на личните данни

Администраторът прилага следните мерки за осигуряване на логическа защита на личните данни:
- ограничава логическия достъп до информационните системи, чрез които се обработват и съхраняват лични данни (достъпът се осъществява само от упълномощени представители на Администратора, в рамките на техните задължения, чрез използване на индивидуални потребителски имена и пароли).
- Използване на антивирусни програми;
- Използване на защитени облачни услуги, достъпът до които се осъществява с потребителско име и парола;

Настоящата политика е приета на 01.02.2019 г. Всяка промяна в политиката ще бъде отразена чрез публикуването ѝ в интернет сайта на Администратора.

 


Приложение № 1


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният/ата ………..………………………………………………
(посочват се трите имена), с ЕГН: ……………………... (или друг подходящ идентификатор, в качеството ми на …………………… (посочва се качеството на лицето спрямо администратора)

ДЕКЛАРИРАМ

Съгласен/съгласна съм, „Драго енд Ко“ ООД, ЕИК 204539627, да обработва личните ми данни………………..
(посочва се видът на личните данни)
за следните цели:
• …………………………
(посочват се конкретните цели)

Информиран съм и разбирам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като използвам образец „Декларация за оттегляне на съгласие“, който мога да получа от Секретариата или да намеря на www.dragoandco.com За оттегляне на съгласието ми трябва да предоставя попълнен образеца на Секретариата.

Дата:....................................
гр. …………………………..
ДЕКЛАРАТОР:................................

 

 

Приложение № 2


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Долуподписаният/ата…………………………………………………………..…
(посочват се трите имена), с ЕГН: ……………….………... (или друг подходящ идентификатор, напр. клиентски номер), в качеството си на …………………………
(посочва се качеството на лицето спрямо администратора)


ДЕКЛАРИРАМ

Оттеглям съгласието си за обработка на личните ми данни от „Драго енд Ко“ ООД, ЕИК 204539627, дадено на ………………………..
(при възможност се посочва датата)
за следната обработка: …………………….
(посочва се видът на обработката и на обработваните личните данни).
Информиран/а съм и разбирам, че оттеглянето на съгласието ми не засяга обработването на личните ми данни преди извършването му.

Дата:............................................
гр. ………………………………..
Подпис: ………………………

 

 

Приложение № 3

ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДАННИ

ДО
„Драго енд Ко“ ООД, ЕИК 204539627
в качеството на администратор на лични данни

ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДАННИ

От ……………………..…………………………….., ЕГН/ЛНЧ: ……………………, с адрес: ………………………………., Личен номер: ………………………., други идентификационни данни: ………………………………………………………………., телефон: ……………………………., електронен адрес: …………………………………….
(попълват се толкова данни, колкото са необходими за еднозначно разпознаване на лицето, както и за изпращането на отговор)


Уважаеми дами и господа,
Във връзка с качеството Ви на администратор на лични данни, моля:
(моля маркирайте съответния текст)
На основание чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679 (“Регламента”) да ми бъде предоставен достъп до следните мои лични данни: ………………………………………………………………………………………………..…….. ………………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 16 от Регламента да бъдат коригирани следните неточни мои лични данни/да бъдат допълнени следните непълни мои лични данни: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................
На основание чл. 17 от Регламента да бъдат изтрити следните мои лични данни: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 18 от Регламента да бъде ограничено обработването на следните мои лични данни: …………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...……………………………………
На основание чл. 20 от Регламента да ми предоставите за пренос при друг администратор следните мои лични данни:
……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………
На основание чл. 21 от Регламента възразявам срещу обработването на следните мои лични данни: ………………………………………………………........................................ ………………………………………………………………………………………………………
(Посочват се конкретните основания за искането и данните, за които се отнася)

Предпочитам комуникацията във връзка с настоящото искане да е по e-mail.

Долуподписаният/ата ……………………………………, като декларирам верността на посочените в настоящото искане обстоятелства и данни, с настоящото упражнявам пред „Драго енд Ко“ ООД, ЕИК 204539627 правата си съобразно Регламент (ЕС) 2016/679.

Дата: ............................ Заявител: .........................................

/саморъчно изписани три имена и подпис/

 

 

 

Приложение № 4

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

ДО
„Драго енд Ко“ ООД, като администратор на лични данни

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ


От ……………………..………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ: ……………………, с адрес: ………………………………., Личен номер: ………………………., други идентификационни данни: ………………………………………………………………., телефон: ……………………………., електронен адрес: …………………………………….
(попълват се толкова данни, колкото са необходими за еднозначно разпознаване на лицето, както и за изпращането на отговор)


Уважаеми дами и господа,
С настоящото оттеглям съгласието си предоставените от мен данни да бъдат използвани за целите на:

изпращането на маркетингови и информационни съобщения
друго (моля посочете в свободен текст): ……………………………………………

Долуподписаният/ата ……………………………………, като декларирам верността на посочените в настоящото искане обстоятелства и данни, с настоящото упражнявам пред „Драго енд Ко“ ООД правата си съобразно Регламент 2016/679.

 

Дата: ............................ Заявител: .........................................

/имена и подпис/